Doel van onze vereniging

Begrafenisvereniging Onstwedde wil haar leden en de erfgenamen van overleden leden tegemoetkomen in de financiële lasten van de uitvaart. Daarnaast neemt de Begrafenisvereniging Onstwedde de erfgenamen de praktische zorg voor de uitvaart uit handen.

Het doel van Begrafenisvereniging Onstwedde wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

  • De vereniging stelt zich ten doel haar leden, respectievelijk de erfgenamen van hen, die tot hun overlijden lid waren, tegemoet te komen in de geldelijke gevolgen van te hunnen laste komende uitvaarten.
  • Zij tracht dit doel te bereiken door het aanstellen en benoemen van personeel, dat de diensten verricht, welke na het overlijden van een lid noodzakelijk of gewenst zijn.
  • De vereniging kan haar werkzaamheden ook uitstrekken tot derden.
Een exemplaar van de volledige statuten is te verkrijgen bij de penningmeester of via email: info@begrafenisverenigingonstwedde.nl 
 
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder no: 40037268. 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATUTEN BEGRAFENISVERENIGING ONSTWEDDE.                                        
NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: "BEGRAFENISVERENIGING   ONSTWEDDE" en is gevestigd te Onstwedde, gemeente Stadskanaal .

 

DOEL
Artikel 2.
1. De vereniging stelt zich ten doel haar leden, respectievelijk de erfgenamen van hen, die tot hun overlijden lid waren, tegemoet te komen in de geldelijke gevolgen van te hunnen laste komende uitvaarten.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het aanstellen en benoemen van personeel, dat de diensten verricht, welke na het overlijden van een lid noodzakelijk of gewenst zijn.
3. De vereniging kan haar werkzaamheden ook uitstrekken tot derden.

 

DUUR  
Artikel 3.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

LIDMAATSCHAP
Artikel 4.
1. Leden van de vereniging zijn meerderjarige personen die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Tevens kunnen personen op grond van het bepaalde in artikel 6 sub a lid van de vereniging worden, ook indien zij op het aldaar bedoelde tijdstip nog minderjarig zijn. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
2. Ieder lid van de vereniging is verplicht een jaarlijkse vaste contributie te betalen, waarvan het bedrag bij huishoudelijk reglement wordt bepaald.
3. De voordelen van het lidmaatschap gelden ook voor leden van een gezin, waarvan (één van) de ouder (s) lid  van de vereniging is/zijn.
4. Bij huishoudelijk reglement wordt bepaald wie onder leden van een gezin worden verstaan.
5. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.

 

RECHTEN VERBONDEN AAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 5.
1. Leden van de vereniging hebben recht op de door vereniging te verrichten diensten zoals bepaald is in het huishoudelijk reglement.
2. Het verrichten van diensten door de vereniging vindt plaats in Onstwedde, terwijl middels een bestuursbesluit hiervan kan worden afgeweken.
3. Indien een uitvaart plaatsvindt buiten Onstwedde, wordt door de vereniging in de kosten daarvan slechts bijgedragen tot een bedrag, dat nodig zou zijn geweest, indien deze uitvaart in Onstwedde zou hebben plaatsgevonden.

 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 6.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid, met dien verstande dat het  lidmaatschap van een gehuwd lid, of een lid dat is geregistreerd als partner het lidmaatschap overgaat op de partner, terwijl in het geval de beide ouders zijn overleden met achterlating van kinderen, het lidmaatschap overgaat op het oudste kind;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting;
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaat-schap door opzegging mogelijk:
a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend gemaakt is geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals ondermeer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst en kan het lid geen aanspraak maken op de voorzieningen, verbonden aan het lidmaatschap. De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desondanks de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) maanden.
Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene vergadering. Het in lid 4 bepaalde aangaande “beroep” is van overeenkomstige toepassing

 

DONATEURS
Artikel 7
Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Het
bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

 

GELDMIDDELEN
Artikel 8
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de inleggelden en de jaarlijkse contributie van de leden en de donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.
2. Ieder lid is jaarlijks een bedrag (contributie) verschuldigd, welke wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
3. Indien door een epidemie of anderszins een tekort in de kasmiddelen mocht ontstaan, kan ieder lid ingevolge een daartoe telkenmale door de algemene ledenvergadering genomen besluit, worden verplicht een door de algemene ledenvergadering vast te stellen bedrag bij te betalen.

 

BESTUUR
Artikel 9
1. Het bestuur bestaat uit zeven natuurlijke personen die uit hun midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een plaatsvervangend- secretaris, een penningmeester en een plaatsvervangend- penningmeester aanwijzen.
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging. De bestuursleden moeten in de gemeente Stadskanaal wonen. Familieleden van zittende bestuurders tot en met de eerste graad (ouders en kinderen) kunnen geen functies binnen de vereniging vervullen.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Terzake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar.
Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
6. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

 

Artikel 10.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel dagelijks bestuur.
2. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 2 omschreven. Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging terzake van deze rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.
4. Het bestuur benoemt en ontslaat personeel. Het ontslag vindt schriftelijk en gemotiveerd plaats. Tegen ontslag staat geen beroep open op de algemene vergadering

 

Artikel 11.
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

 

DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 12.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

 

Artikel 13.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd.  Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn voormelde leden. Ieder van hen heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijke volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in de vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, de zelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden.
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekt meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

 

Artikel 14.
1. De  algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.
Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
                                                   
DE CONTROLE-COMMISSIE
Artikel 15
1. Het toezicht op het financieel beheer van de vereniging wordt uitgeoefend door een controle-commissie, bestaande uit minimaal twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, benoemd door de algemene vergadering op een voorstel van het bestuur.
2. De controle-commissie wordt gekozen voor maximaal drie jaren.
3. Een aftredend commissielid is niet terstond herkiesbaar.
4. De controle-commissie is verplicht tenminste eenmaal per jaar de boekhouding na te gaan en de kas, bank- en girorekeningen van de vereniging te controleren.

 

Artikel 16
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze zes maanden door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.                     Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
2. Omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene vergadering wordt verslag uitgebracht door de controle-commissie.
3. Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken ten minste één week voor de dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie.
De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.

 

Artikel 17
1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeen roepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.
3. De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen, danwel door het plaatsen van een advertentie in een plaatselijk dagblad. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
4. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering plaatsvond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits ten minste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet. 
Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van één/tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet.
Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de algemene vergadering inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.

 

STATUTENWIJZIGING
Artikel 18
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden handelsregister.

 

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 19
1.  Het bepaalde in artikel 18 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. Een eventueel batig saldo komt ten goede aan de vereniging ‘Het Nederlandse Rode Kruis’, gevestigd te ’s-Gravenhage.
3. De vereffenig geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
In de stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de worden ‘in liquidatie’
5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n)  van de beëindiging opgave aan het in lid 6 van artikel 17 vermelde register.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende twintig jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

 

REGLEMENTEN
Artikel 20
1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet  of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 18 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

 

SLOT AKTE
De comparanten zij mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Wedde op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.
De inhoud van deze akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.
22-03-2002
 

 

 
 
 
 
 
 Nardus DLE
secretariaat
Begrafenisvereniging Onstwedde
p/a Hardingstraat 29
9591 AA Onstwedde
Field 'stat_hit_lid' doesn't have a default value