Lidmaatschap

 • Tot de vereniging kunnen als leden worden toegelaten, zij die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en een bij huishoudelijk reglement te bepalen inleggeld hebben betaald.
 • Het bestuur beslist over de toelating van leden. Bij niet toelating kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
 • Ieder lid van de vereniging is verplicht een jaarlijkse vaste contributie te betalen, waarvan het bedrag bij huishoudelijk reglement wordt bepaald.
 • De voordelen van het lidmaatschap gelden ook voor leden van een gezin, waarvan (een van) de ouder(s) lid is van de vereniging.
 • Bij huishoudelijk reglement wordt bepaald wie onder leden van een gezin worden verstaan.

Gezinslidmaatschap
Het gezinslidmaatschap geldt voor:
 • een echtpaar alsmede voor diegenen, die schriftelijk verklaren een gezamenlijke huishouding te vormen.
 • ongehuwde kinderen tot de leeftijd van 18 jaar
 • Onder gezin wordt tevens verstaan een ongehuwde man of vrouw met kinderen tot 18 jaar.

Aanmelden
Als algemene regel geldt dat men zich zo spoedig mogelijk als lid dienen aan te melden als :
 • de leeftijd van 18 jaar is bereikt
 • in het huwelijk is getreden
 • een gezamenlijke huishouding wordt gevormd
 • Het is gewenst dat kinderen binnen 14 dagen na de geboorte aangemeld worden.

Contributie 2021 (automatische incasso)
gezin€ 62,00 (niet-fondsleden € 58,00)
alleenstaand(en)   
€ 32.00 (niet-fondsleden € 30,00)
Wanneer geen machtiging voor automatische incasso van de contributie is afgegeven, dan worden de contributiebedragen verhoogd met € 1,50.

Meer informatie over regels aangaande lidmaatschap, aanmeldingen contributie is te vinden in ons huishoudelijk reglement
Nardus DLE
secretariaat
Begrafenisvereniging Onstwedde
p/a Hardingstraat 29
9591 AA Onstwedde
Field 'stat_hit_lid' doesn't have a default value