Huishoudelijk reglement

Lidmaatschap

artikel 1
Het gezinslidmaatschap geldt voor:

 • Een echtpaar alsmede voor diegenen, die schriftelijk verklaren een gezamenlijke huishouding te vormen.
 • Ongehuwde kinderen tot de leeftijd van 18 jaar


artikel 2
Onder gezin wordt tevens verstaan de ongehuwde man of vrouw met kinderen tot 18 jaar.

artikel 3

 • Als algemene regel geldt dat men zich zo spoedig mogelijk als lid aan dient te melden als:
  1. de leeftijd van 18 jaar is bereikt
  2. in het huwelijk is getreden
  3. een gezamenlijke huishouding is gevormd
 • Bij verzuim van het onder artikel 3a genoemde, dient bij latere aanmelding een door het bestuur vast te stellen inleggeld te worden betaald.
 • Het is gewenst dat kinderen binnen 14 dagen na de geboorte aangemeld worden.


artikel 4
Indien bij een huwelijk of het vormen van een gezamenlijke huishouding de man of vrouw reeds lid is van de Begrafenisvereniging Onstwedde, dan kunnen zij zonder extra betaling worden ingeschreven als gezin. Hier geldt een leeftijdsgrens van 45 jaar.

artikel 5
Leden van andere naturaverenigingen kunnen zonder inleggeld, als leden van de Begrafenisvereniging Onstwedde toetreden, indien zij, bij aanmelding, een bewijs overleggen dat zij lid waren van een naturavereniging en hun contributie aanbetaald hebben. De leeftijdsgrens is ook in dit geval 45 jaar.

artikel 6
Wanneer een lid van het gezin ernstig ziek is en voorlopig niet als lid kan worden geaccepteerd, kunnen de overige leden van het gezin wel lid worden. Over zo'n geval oordeelt het bestuur.

artikel 7
Iemand die wegens niet-betaling als lid is geroyeerd, of iemand die als lid bedankt heeft, kan na aanzuivering van achterstallige contributie en de gemaakte administratiekosten, weer als lid worden aangenomen.

artikel 8
Nieuwe leden zijn sedert 1 november 1974 verplicht om tevens lid te worden van het op 1 januari 1955 opgerichte ‘Nevenfonds’, hetwelk ten doel heeft om de nabestaanden en/of leden extra tegemoet te komen in de geldelijke gevolgen van de te hunnen laste komende uitvaarten.

artikel 9
Leden die nog geen lid zijn van het onder artikel 8 genoemde fonds, kunnen alsnog hiervan lid worden tegen betaling van een door het bestuur vast te stellen bedrag.

Plichten van leden

artikel 10
De contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

artikel 11
Als een lid de contributie niet voor de gestelde datum betaalt, wordt naar dit lid een herinnering verzonden. Volgt hierop geen betaling dan wordt er een herinnering met kosten verzonden. Indien deze ook niet wordt voldaan kan dit lid geroyeerd worden. Eventuele latere betaling geschiedt met inachtneming van hetgeen bepaald onder artikel 7.

artikel 12
De contributie moet per jaar worden voldaan. De inning zal zoveel mogelijk aan het begin van het jaar plaatsvinden.

artikel 13
Wanneer zich een sterfgeval voordoet van één onzer leden dan is men verplicht hiervan binnen 12 uur na het overlijden kennis te geven aan onze uitvaartleider met opgave van de verlangde diensten. De uitvaartleider regelt verder alles volgens zijn instructie.

Rechten van leden

Artikel 14.
De diensten der vereniging zijn:

 • het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten door de uitvaartleider, onder andere aangifte doen bij het gemeentehuis, afspraak maken voor de uitvaart met de lijkauto-ondernemer, geestelijke, plaatsen van advertenties en bestellen van rouwdrukwerk
 • afleggen en kisten van de overledene
 • het beschikbaar stellen van max. € 140,00 ten behoeve van rouwdrukwerk
 • beschikbaar stellen van een lijkauto met chauffeur
 • dragers
 • noodzakelijke kosten van verzorging en eventuele mortuariumkosten tot een bedrag van € 70,00;

 • € 100,00 voor de koffietafel
 • het noodzakelijk vervoer van de overledene, voor niet-fondsleden binnen een straal van 50 kilometer, gerekend vanuit Onstwedde
 • begeleiding van de uitvaartplechtigheid door de uitvaartleider
 • condoléanceregister
 • opbaarruimte in één van de gebouwen d' Ekkelkaamp of De Brinkhof
 • grafmarkering in Onstwedde tot het moment van plaatsen monument, maximaal negen maand
 • beschikbaar stellen van een graflift en een geluidsinstallatie op een van de begraafplaatsen in Onstwedde


Leden van het Fonds hebben bovendien recht op:

 • Het vervoer van de overledene zonder de beperking van een straal van 50 kilometer, derhalve het noodzakelijk vervoer van de overledene in Nederland;
 • € 185,00 niet in contanten, maar ter verrekening van de kosten voor bijvoorbeeld kist, advertenties, et cetera, dit ongeacht de leeftijd.


artikel 15
Zij, die geen lid zijn van de vereniging en toch van de diensten der vereniging gebruik wensen te maken, vergoeden een door het bestuur vast te stellen bedrag.

artikel 16
De diensten der vereniging worden alleen beschikbaar gesteld wanneer deze in opdracht van onze uitvaartleider worden uitgevoerd.

 • De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid aangaande schade en/of financieel nadeel, dan wel immateriële schade, op welke wijze ook ontstaan, voor, tijdens of na de uitvaart, aan de overledene en/of eigendommen van de familie.


Het bestuur

artikel 17
De afgetreden bestuursleden zijn verplicht, alle bij hen berustende boeken en stukken en gegevens die de vereniging betreffen, op de eerstkomende bestuursvergadering aan hun opvolgers over te dragen.

artikel 18
In verband met bepaalde werkzaamheden kunnen aan bestuursleden bepaalde vergoedingen worden toegekend.

Personeel

artikel 19
Ten einde het uitvoeren van de diensten op een eerbare wijze te doen plaatsvinden dient het bestuur voor voldoende personeel zorg te dragen.

artikel 20
De uitvaartleider wijst volgens rooster aan welke personen dien¬sten moeten doen en geeft ze zo spoedig mogelijk daarvan kennis.

artikel 21

 • Periodiek wordt door de penningmeester het personeel uitbetaald.
 • De beloning van het personeel wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.


Wijziging van het reglement

artikel 22
Op een Algemene Ledenvergadering kan het huishoudelijk reglement worden gewijzigd maar mag het nimmer bepalingen bevatten in strijd met de statuten of de wet.

Slotartikel

artikel 23
In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Het bestuur beslist tevens bij uitsluiting en in hoogste instantie over de uitleg van de bepalingen van dit huishoudelijk reglement.

 

 

Algemene Voorwaarden van de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen
Artikel 1 - Definities
A. Opdrachtformulier
Het bij voorkeur te hanteren formulier waarin de inhoud van de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst is vastgelegd en waarin de zaken en/of diensten gespecificeerd zijn die in het kader van de Overeenkomst door de Uitvaartverzorger worden geleverd.
B. Opdrachtgever:
de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Uitvaartverzorger een Overeenkomst sluit.
C. Overeenkomst:
de tussen de Opdrachtgever en de Uitvaartverzorger tot stand gekomen overeenkomst betreffende een Uitvaartverzorging.
D. Toeleverancier:
de partij die aan de Uitvaartverzorger zaken en/of diensten levert in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
E. Uilvaartverzorger:
de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Opdrachtgever een Overeenkomst sluit.
F. Uitvaartverzorging:
de gehele of gedeeltelijke verzorging van een begrafenis of crematie enlof (voorgaande) overbrenging van de overledene naar een met de Opdrachtgever overeengekomen adres.
G. Voorschot/en:
Voorschotten die door de Uitvaartverzorger ten behoeve van de Opdrachtgever aan derden dienen te worden betaald in het kader van nakoming van de Overeenkomst.
Artikel 2 - Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de Overeenkomst en de daaraan voorafgaande precontractuele verhouding.
2.2 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Uitvaartverzorger zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst.
2.3 De Uitvaartverzorger dient voor of bij de totstandkoming van de Overeenkomst de algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever ter hand te stellen of elektronisch ter beschikking te stellen op een zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever kunnen worden bewaard en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming.
Artikel 3 - Verstrekking van gegevens en opdrachtformulier
3.1 De Uitvaartverzorger maakt - indien mogelijk - gebruik van een opdrachtformulier welk formulier door de Opdrachtgever en de Uitvaartverzorger dient te worden ondertekend. De Opdrachtgever is gehouden en staat er voor in dat het opdrachtformulier juist en volledig wordt ingevuld.
3.2 De Opdrachtgever dient de Uitvaartverzorger tijdig alle voor de
 Uitvaartverzorging relevante gegevens van de overledene en de Opdrachtgever te verstrekken. Onder relevante gegevens worden tevens verstaan bijzondere geneeskundige behandelingen van de overledene met radioactief materiaal.
3.3 In het opdrachtformulier worden de zaken en/of diensten gespecificeerd die in het kader van de Overeenkomst door de Uitvaartverzorger worden geleverd c.q. uitgevoerd.
Artikel 4 - Prijzen en pro-memorie posten
4.1 De overeengekomen prijzen zijn bruto prijzen inclusief BTW.
4.2 De prijzen voor de zaken en/of diensten welke door de Uitvaartverzorger op basis van de Overeenkomst worden geleverd, worden voor zover mogelijk vermeld op het
opdrachtformulier.
4.3 Indien op het moment van het sluiten van de Overeenkomst de prijs voor bepaalde zaken en/of diensten nog niet bekend is, zal de Uitvaartverzorger een pro-memorie post opnemen.
4.4 De Uitvaartverzorger zal zo spoedig mogelijk de prijzen van de pro-memorie posten aan de Opdrachtgever doorgeven.
4.5 De Opdrachtgever heeft het recht, onverwijld na kennis te hebben genomen van de pro-memorie posten, de Overeenkomst in overleg met de Uitvaartverzorger wat betreft de pro-memorie posten te wijzigen, tenzij de Uitvaartverzorger in verband met de tijdige nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst de prijzen voor de betreffende zaken en/of diensten al (bij voorschot) aan een derde heeft betaald of verschuldigd is.
4.6 De Uitvaartverzorger zal indien de Opdrachtgever daarom verzoekt een kopie van de nota's van de Toeleveranciers verstrekken.
Artikel 5 - Aangifte en akte van overlijden
5.1 De aangifte van het overlijden zal bij de ambtenaar van de burgerlijke stand door de Uitvaartverzorger worden gedaan op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens.
5.2 Zodra de Opdrachtgever kennis neemt van een onjuistheid in de akte van overlijden, dient deze de Uitvaartverzorger daarover onverwijld in te lichten.
5.3 Indien sprake is van een onjuistheid in de akte van overlijden, zal de Uitvaartverzorger bevorderen dat wijziging plaatsvindt. Kan de onjuiste vermelding aan de Uitvaartverzorger worden toegerekend, dan is hij voor betaling van de kosten van wijziging van de akte aansprakelijk. In alle andere gevallen komen de kosten van de wijziging voor rekening van de Opdrachtgever.
Artikel 6 - Tijdstip van levering
6.1 De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen de Opdrachtgever en de Uitvaartverzorger.
6.2 De dag en het uur van de uitvaart worden overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. het
crematorium.
Artikel 7 - Drukwerken
7.1 Voor aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen, bidprentjes en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden dient de Opdrachtgever de tekst schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan e-mail) aan
te leveren of goed te keuren.
7.2 Alle drukwerken alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden worden door de Uitvaartverzorger voor rekening van de Opdrachtgever verzorgd, tenzij anders is overeengekomen.
7.3 De Uitvaartverzorger kan indien sprake dient te zijn van een rectificatie van drukwerk en/of advertenties slechts voor de daaruit voortvloeiende kosten en schade aansprakelijk zijn, indien en voor zover de vermelde tekst afwijkt van de door de
Opdrachtgever schriftelijk verstrekte tekst en de noodzaak van rectificatie daarbij aan Uitvaartverzorger toe te rekenen is. In alle andere gevallen zijn deze kosten voor rekening van de Opdrachtgever en is de Uitvaartverzorger niet aansprakelijk voor de in dit artikel bedoelde schade.
7.4 De Uitvaartverzorger zal zich inspannen aankondigingen van overlijden tijdig bij het postkantoor en/of de gekozen media te bezorgen. Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige bezorging bij geadresseerde of plaatsing in de gekozen media, zal de Uitvaartverzorger dit uitdrukkelijk onder de aandacht van de Opdrachtgever brengen.
7.5 Indien de Uitvaartverzorger heeft voldaan aan de hiervoor in dit lid 4 bepaalde zijn de gevolgen van te late plaatsing voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
Artikel 8 - Verzekeringen
8.1 De Opdrachtgever kan verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn, ter hand stellen aan de Uitvaartverzorger. De Uitvaartverzorger draagt dan zorg voor een deugdelijk bewijs van ontvangst. Hij is verplicht de
polis(sen) binnen een termijn van een week op te sturen naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappij(en).
8.2 Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan kan de Uitvaartverzorger worden gemachtigd de uitkering te innen om deze in mindering te brengen op de prijzen en een eventueel overschot uit te betalen.
8.3 De Uitvaartverzorger staat niet in voor betaling van enig bedrag door deze verzekeringsmaatschappij(en).
Artikel 9 - Betaling
9.1 Indien de Uitvaartverzorger in het kader van de Overeenkomst aan derden Voorschotten dient te betalen, zal de Opdrachtgever deze op eerste verzoek aan de
Uitvaartverzorger voldoen.
9.2 De Opdrachtgever zal de uitvaartnota van de Uitvaartverzorger betalen binnen veertien dagen na ontvangst en is in verzuim indien betaling niet binnen deze termijn heeft plaatsgevonden.
9.3 Bij contante betaling wordt door de Uitvaartverzorger een bewijs van betaling verstrekt.
9.4 De betalingstermijn geldt als fatale termijn. De Uitvaartverzorger is gerechtigd over een betaling die niet tijdig is verricht rente in rekening te brengen over de periode dat de Opdrachtgever met de voldoening daarvan in verzuim is. Dit
verzuim vangt aan op de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn en is gelijk aan 1 % per maand of gedeelte van de maand waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand wordt berekend. De Opdrachtgever is derhalve van
rechtswege in verzuim wanneer niet tijdig is betaald zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist.
9.5 Bij niet-betaling binnen de termijn als genoemd in lid 4 van dit artikel is de Uitvaartverzorger gerechtigd alle kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, voor zover zulks niet is uitgesloten in artikel 96 lid 2 sub c van het Burgerlijk
wetboek, in rekening te brengen. Buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van e 25,00.
Artikel 10- Garantie, aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1 De Uitvaartverzorger zal bij zijn werkzaamheden de zorg van goed opdrachtnemer in acht nemen.
10.2 De Uitvaartverzorger is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van sieraden of andere zaken welke bij overdracht bij de overledene aanwezig zijn.
10.3 De Uitvaartverzorger is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van niet nakoming door de Opdrachtgever van zijn informatieplicht als bedoeld in artikel 3.1 De Opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk.
10.4 Indien de Uitvaartverzorger wordt aangesproken door een derde voor schade geleden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst waarvoor hij niet aansprakelijk is, zal de Opdrachtgever de Uitvaartverzorger vrijwaren en schadeloos stellen.
10.5 De Uitvaartverzorger kan onverminderd het bepaalde in 10.2 en 10.3 slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade geleden door de Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de schuld van de Uitvaartverzorger. Indien de Uitvaartverzorger aansprakelijk kan worden gehouden voor schade komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waartegen de Uitvaartverzorger verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de uitvaartbranche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
Artikel 11 - Klachten
11.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst, waaraan de Opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moeten volledig en duidelijk omschreven door de Opdrachtgever of diens gemachtigde binnen 21 dagen na de datum van de uitvaart bij de Uitvaartverzorger ingediend worden. Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben, dat de Opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.
11.2 Klachten over de uitvaartnota moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij de Uitvaartverzorger ingediend worden.
11.3 De Uitvaartverzorger zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht trachten met de Opdrachtgever tot overeenstemming te komen over afwikkeling van de klacht.
Artikel 12 - Opdrachtgever
Ongeacht of de Opdrachtgever enige aanspraak kan doen gelden op de nalatenschap van de overledene sluit de Opdrachtgever de Overeenkomst op eigen naam en voor
eigen rekening. Opdrachtgever is ermee bekend dat de uitvaartkosten schulden van de nalatenschap zijn en dat de Uitvaartverzorger Opdrachtgever hierop heeft gewezen.
Artikel 13 - Uitvoering
De Uitvaartverzorger is bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.
Artikel 14 - Geschillen en toepasselijk recht
14.1 Elk geschil tussen de Opdrachtgever en de Uitvaartverzorger betreffende de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst, ook al wordt dit geschil slechts door één hunner als zodanig benoemd, zal zowel door de Opdrachtgever als de Uitvaartverzorger kunnen worden voorgelegd aan de door de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen aangestelde Ombudsman. Het adres van de
Ombudsman zal op eerste verzoek aan de Opdrachtgever worden verstrekt.
14.2 Een geschil wordt door de Ombudsman slechts in behandeling genomen, indien de Opdrachtgever zijn klacht eerst aan de Uitvaartverzorger overeenkomstig deze
algemene voorwaarden heeft voorgelegd. Uiterlijk 13 weken nadat de klacht aan de Uitvaartverzorger is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk aan de Ombudsman te worden voorgelegd.
14.3 Wanneer de Opdrachtgever een geschil voorlegt aan de Ombudsman, is de Uitvaartverzorger aan deze keuze gehouden.
14.4 Wanneer de Uitvaartverzorger een geschil behandeld wil zien door de Ombudsman, stelt hij de Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte. De Uitvaartverzorger kondigt daarbij aan dat hij het geschil aanhangig zal maken bij de bevoegde rechter als de Opdrachtgever niet binnen vijf weken schriftelijk laat weten in te stemmen met de behandeling van het geschil door de Ombudsman. Indien de Opdrachtgever niet instemt of niet tijdig reageert, zal de Uitvaartverzorger het geschil kunnen voorleggen aan de bevoegde Nederlandse rechter.
14.5 De Ombudsman doet uitspraak overeenkomstig het reglement van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.
Het reglement van deze stichting wordt op eerste verzoek aan de Opdrachtgever toegezonden.
14.6 De beslissing van de Ombudsman wordt door partijen aangemerkt als een bindend advies.
14.7 Bij toewijzing van een geldelijke vergoeding aan de Opdrachtgever garandeert de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen betaling daarvan tot ten hoogste € 5.000,--.
14.8 Uitsluitend de bevoegde Nederlandse rechter dan wel de hierboven genoemde Ombudsman is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
14.9 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Deze voorwaarden zijn op 21 september 2010 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland, onder
dossiernummer 30277580.

Nardus DLE
secretariaat
Begrafenisvereniging Onstwedde
p/a Hardingstraat 29
9591 AA Onstwedde
Field 'stat_hit_lid' doesn't have a default value